NORRBOTNIABANAN
E4 - LOMTJÄRN

JA till Norrbotniabanan E4 Lomtjärn - Resecentrum för alla

Senast uppdaterad 2022-03-25 | 11:26:31

Miljöpåverkan

Har man beaktat försiktighetsprincipen i fattat beslut. Finns det ett alternativ som i betydligt mindre utsträckning påverkar människors hälsa?

Naturvårdsverket om försiktighetsprincipen

Buller och vibrationer

Utdrag från Trafikverket: Bullret ökar med hastigheten och är beroende av rälsytans och hjulringens ojämnheter. Rullningsbuller utstrålas dels från järnvägsspåret, dels från hjulringen. Buller och vibrationer som uppstår från kontaktytan mellan hjulet och rälsen sprids som luftljud, och överförs i vissa fall även som stomljud. Trafikverket säger att åtgärda vibrationer och buller är mycket svårt och kostsamt. Den vanligaste åtgärden vid höga nivåer är att vi erbjuder oss att köpa fastigheten.

Hur påverkas vi av buller och vibrationer på kort och lång sikt: störd nattsömn ger trötthet, nedstämdhet, olustkänsla, minskad prestationsförmåga, ökad stress, kan leda till för tidig död. Människan är extra känslig för vibrationer när man ligger ned. Krav på max ekvivalenta ljudnivåer: 30 dB(A) inomhus, 45db(A) utomhus, 75 dB(A) utomhus uteplats vid bostad. Som ett bevis på att det är mycket svårt att begränsa buller/vibrationer i vår lilla stad, med 3-4 inkommande tåg/dygn utefter Älvsbybanan in till Piteå-området. Idag finns redan 4 m höga bullerplank byggda i Piteå för att klara att bemästra bullret. efter Bergsvikvägen/Backeområdet, vid Granngården utefter hela Backens affärsområde, och i Munksund vid jv-området in mot SCA. Utefter E4 i Piteå-området, med tillåten hastighet 90/120 km/h, och betydligt reducerad trafik nattetid, finns bullerplank/bullervallar vid bostadsområden, Degeränget,( överklagande från boende till Trafikverket pågår i många år utan resultat) Finns också bullerplank på åtta olika avsnitt i Kopparnäs/Norrjärden, och utefter Munksundsvägen mot Åsgatan. Alltså vi har redan en hel del bullerplank utmed järnvägen och utefter olika vägavsnitt. Jmfr hastigheter, upp till 250 km/h, som den nya Norrbottniabanan dimensioneras för. I Piteå är E4 dragen utanför centrum för många år sedan, gäller även samtliga byar, Jävre, Hortlax, Bergsviken, Öjebyn, Norrfjärden, Rosvik, p.g.a störande buller och transporter av farligt gods. Trenden är exakt samma i de flesta städer, man bygger inte stora transportleder inne i städer!

I Älvsbyn byggdes samhället runt järnvägen, när den kom i slutet av 1800-talet. På den tiden var järnvägen ett signum på att en ny tid hade kommit. Nu sedan åtskilliga år, passerar flera godståg, bl.a nattetid, den s.k. Stålpendeln och Aitikpendeln. Dessa tåg väger 2300 ton, kör genom Älvsbyn med en fart av 80 km/h. Trafikekonomiskt är det väldigt viktigt att dessa tåg kör med en hög och jämnfart. Givetvis vibrerar hela stationsområdet och omgivande kvarter. Människor blir störda i sin nattsömn, mer eller mindre. Så småningom blir även hälsan påverkad negativt för vissa.

Så här kan det låta när ett tåg passerar Piteå Centrum (Stålpendeln i Älvsbyn)

Trafikverket kommer att öka farten med 30% för 750 m långa godståg och vill naturligtvis hålla så hög och jämn hastighet som möjligt. Genom Piteå centrum kommer godståg att rulla hela dygnet, även under nätter. Återigen det är oerhört svårt tekniskt, att reducera buller och vibrationer, Till slut måste det byggas höga bullerplank/vallar för att komma ned till de låga lagstadgade bullernivåer som krävs mot bostadsområden. Ytterligare ett exempel hur känsliga vi är mot buller. För ett antal år pågick muddringsarbeten ute på vattenspegeln i Södra fjärden, c.a 500 m från bef timmerled/jv-spår, centrumbostäder, och då utbröt en storm av protester mot bullerstörningar, från närboende i centrumområdet. Med stor sannolikhet måste BULLERPLANK byggas i Piteå Centrum

Exempel på bullerplank i Munksund och vid Backens Industriområde