NORRBOTNIABANAN
E4 - LOMTJÄRN

JA till Norrbotniabanan E4 Lomtjärn - Resecentrum för alla

Senast uppdaterad 2023-09-25 | 17:20:17

P1 - E4 - Lomtjärnsalternativet

BackExempel på avstånd till fastigheter

BackTvå egna förslag på spårdragning vid Lomtjärn

TRV förslag inritat av oss, med möjlighet att köra snabbt in/ut till Piteå, dock ej nödvändigt, idag är hastigheten begränsad till 30 km/h Två egna förslag med kurvor som klarar 30 km/h in/ut till Piteå och som förenklar/förbilligar geometrin i Lomtjärnsområdet

Eget förslag nr 1
TRV:s förslag inritat av oss

BackVårt förslag i centrum

Ny bangård sö om timmerleden som blir SmurfitKappa:s växlingsområde. Nuvarande brand-polis-bussgarage kan behållas, och gamla stationsområdet friställs för bostadsbyggande. Jv dras under timmerleden i höjd med Granngården. Eget foto med foto på den befintliga viadukten på Havsbadsvägen där jv-spåret ut mot Haraholmen passerar på ett smidigt sätt, nästan obemärkt, så blir det vid timmerleden/granngården

Befintlig viadukt vid havsbadsvägen

BackVårt förslag till dragning av järnvägen genom centrum

Järnvägen korsar timmerleden i höjd med Bygma/Granngården, spåret sänkes något och timmerleden höjs delvis med en viadukt, passerar sedan utefter timmerledens södra sida, förbi befintlig Räddningstjänst/Polis/Bussgarage och anslutes mot befintlig järnväg vid södra fjärden. En växlingsbangård byggs i samma område söder om timmerleden. På så sätt friställes befintliga gamla bangården vid stationsområdet och blir tillgänglig för byggnationer. Nuvarande långa sneda övergång över timmerleden vid västergatan försvinner. Denna ombyggnad kan påbörjas nu och vara klar inom 2-3 år till en kostnad av 240 Mkr minus kostnaden på 150 Mkr att bygga en ny byggnad för Räddn./Polis/Buss, som alltså ej behöver rivas. Summa utlägg av skattepengar blir då 80 Mkr. Vi har studerat TRV:s kalkyler, som finns i JU140, där har man kalkylerat med 30 000 kr/m järnväg i detta område, men vi har höjt kalkylerad kostnaden upp till 50 000 kr/m järnväg.

TRV:s kalkyl (Öppnas i nytt fönster)

BackIndustrierna

Det mest effektiva är att i närheten av varje industri skall det finnas ett växlingsområde med min 3 st ca 800 m långa separata spår. Sen att industrierna själva sköter lossning/lastning inne på sitt industriområde. Så är det idag, för SCA, Haraholmen Stenvalls (idag liten användning av egna spår inom sitt industriområde kommer att öka i framtiden) och SmurfitKappa. Dock vill Piteå Kommun komma åt växlingsområdet i centrala Piteå, som används för SmurfitKappas behov. Om ett nytt växlingsområde byggs söder om timmer leden, enligt vårt förslag, för SmurfitKappas behov, så friställs det gamla växlingsområdet för bostadsbyggande. Det finns inget behov att bygga nya stora bangårdar, varken på Pitholmsheden eller vid Lomtjärn. Då tvingar man industrierna till att frakta gods till dessa, vilket är dyrare för dem, och då väljer man lastbilar i större utsträckning. Allt är frågan om ekonomi.

Stenvalls - Lövholmen
SCA - Skuthamn
Haraholmen
Smurfit Kappa