NORRBOTNIABANAN
E4 - LOMTJÄRN

JA till Norrbotniabanan E4 Lomtjärn - Resecentrum för alla

Senast uppdaterad 2022-07-04 | 16:54:17

P2 - centrumalternativet

Berörda fastigheter

Banverkets Järnvägsutredning 140 Delen länsgränsen AC/BD - Piteå PM Fördjupad järnvägsutredning 140, delen genom Piteå Centrum

Nedan följer vi den tänkta järnvägssträckningen från E4 vid Pitsundet till Backenområdet

Pitsund

Nuvarande bro från havsbadssidan uppströms

P2 Centrum alt. Ny Järnvägsbro i Pitsund Idag finns i Pitsund sedan 1984, en öppningsbar väg-klaffbro, 18 m höjd över vattenytan och 13,5 m seglingsfri höjd. Fri seglingsbredd ca 30 meter. När bron byggdes, belönades Civ.ing Tore Lundmark, Ramboll, en av Sveriges främsta brokonstruktörer, bron ställde extrema krav på spännvidd och höjd.

Broöppning nuvarande klaffbro

Vid passage av fartyg är bron öppen i 30 min, måste öppnas innan fartyget påbörjar sin resa in i det smala, starkt strömmande sundet, (no point of return). Här rinner Pite älv, en av de större norrlandsälvarna. Öppningsfrekvensen per år har ökat sedan 2007-ca 50 st, 2021-94 st. Inom 2 år kommer sannolikt även SmurfitKappa med fartyg transportera in sitt behov av importved, precis som SCA i Munksund gör. Då dubbleras antalet broöppningar. Inom 10 till 20 år kommer troligen Marine Group att uppgradera till kraftigare isbrytare som kräver broöppning.

Fartygspassage - ungefär där den planerade svängbron kommer att byggas

Ett antal projekt för upptagning av mangan, för batteritillverkning, är under utredning. Provupptagning utförd i Bottenviken. Dessa projekt ökar frekvensen ytterligare av antalet broöppningar. Kommer att öka till 500-600 ggr per år.

I Trafikverkets plan är att bygga en öppningsbar bro, nedströms befintlig bro, för ännu högre laster än vägbron, med en vridbar 95 meter lång del, med ett kraftigt vridcentra placerat mitt i strömfåran. Med samma seglingsfria höjd, 13,5 m, blir totalhöjden, p.g.av kraftigare konstruktion, 2 m högre, alltså c:a 20 m ovan vattenytan. Konstruktionen blir extremt komplicerad och byggnationen pågår minst 7 år. Bron skall klara vårt arktiska klimat.

Marine Groupe säger, att med två broar blir det 30 m smala passaget, mer än dubbelt så långt, strömningshastigheten i farleden ökar, därför ett stort massivt fundament för vridcentrat, byggs mitt i älvfåran. Det blir betydligt större risk för fartygsolyckor och påkörningar i denna nya passage. Om detta händer kan trafiken äver Norrbottniabanan stoppas under reparationstiden, kanske årtal. Mycket komplicerat att bygga utan att bef. sjötrafik störes. Då det nu blir två broar som måste öppnas samtidigt, är det viktigt att öppningsmekanismerna på båda broarna funkar klanderfritt. Finns redan nu ett antal ggr då bef vägbro ej har gått att öppna, även fastnat i halvöppet läge.

Remmisinstansen Sjöfartsverket säger att villkoren för sjötrafik får ej försämras. Det finns endast en referens i Sverige, Marieholmsbron i Göta kanal, och den är absolut inte lika komplicerad.

Vid brofästet på södra sidan måste att antal fastigheter, lösas in och rivas. Järnvägen fortsätter sen med broar över både den gamla E4 och den nuvarande E4, alltså ytterligare 2 broar. På Havsbadssidan kommer bron in på pelare passerar genom övre delen av Piteå Havsbads Camping för att slutligen med max tillåtna 10 promilles lutning, nå marknivå bort mot Klubbenvägskälet.

Kraftigt buller och vibrationsstörningar kommer att uppstå på båda sidor av älven.

Eftersom banan dimensioneras för 80 tåg/dygn, betyder det att flera tåg kommer ibland att få stå och vänta i 30 min på broöppning. Är trafikverket medveten om att man för all framtid redan nu bygger in ett 30 minuters fast hinder i trafikflödet?

Hur påverkas erosionen stränderna vid ökad strömningshastighet, fiskebestånd, uppvandring av lax? Pitsundsområdet som kommer att påverkas negativt, är idag ett gemytligt eldorado för badande och båtfolk.

Pitsundsbron har seglingsfri höjd 13, 5 m . Den är i verkligheten 1,2 m högre för att klara högvatten som är upp till 1,2 m över normalvattenstånd. Den är 18 m uppe på körbanan, räknat från normalvattenstånd. ovan normalvattenstånd. Den nya jv bron skall ha samma seglingsfria höjd, enl TRV, men blir ca 20 meter på ovansidan för den är av betydligt kraftigare konstruktion.

Piteå Havsbad

Hela banområdet skyddas på båda sidor av ett 4 m högt stängsel för att undvika att människor och djur tar sig in på banområdet. TRV planerar att stänga av befintlig avfart från Havsbadsvägen in mot Klubben området där det finns 3-400 fastigheter. I stället förlängs Regementsgatan, och all trafik ut/in på området leds genom infarten till Piteå Havsbad.

Pitholmsheden/Guldkusten

Pitholmsheden är ett mycket frekvent besökt friluftsområde sommar och vinter. Strövstigar, cykelstigar, svamp- och bärplockning, motionsspår, skidåkningsspår vintertid. Mycket går förlorat genom en bansträckning med dubbla stängsel genom hela området.

Skuthamn, Södra Pitholm, Klubbgärdet, Strömnäs, Strömsborg

Bansträckningen genom detta område är ej exakt bestämd, en ganska bred korridor är redovisad av TRV. Helt klart är att det blir ett spår med dubbla stängsel, och här uppnås säkerligen max hastigheterna 250 km/h för persontåg och 120 km/h för de tunga och 750 m långa godstågen. Troligen kommer c:a 20-30 fastigheter att rivas och ett 100 tal fastigheter att förlora 30 % av sitt marknadsvärde. TRV redovisar att på långa sträckor byggs 4 m höga bullerplank. En stor barriäreffekt uppstår i hela området.

Häggholmen (centrala Piteå)

Södra fjärdens vattenspegel fylls igen med minst 60 m Tre spår byggs parallelt. Ett för genomgående 750 m långa tunga godståg som aldrig stannar. Detta spår dimensioneras för hastigheter på upp till 120 km/h. Två spår för persontåg på vardera sidan av en perrong. Komplicerad byggnation, hela området är gammal sjöbotten. Ytterligare en järnvägsbro, den åttonde, byggs över kanalens småbåtsfarled. COOP byggnad har förstärkts pga av sättningar. Bef. byggnad Brand/Polis/Bussgarage rivs. Godstågtrafiken ökar med 50 % enl. TRV prognos. SmurfitKappa processavlopp måste grävas upp o flyttas

Västra Kajen

Senaste 20 åren har Västra Kajen utvecklats till en idyllisk plats vid vattenspegeln Södra fjärden.. Här har vuxit fram ett uppskattat område för fritidsbåtar, strandflanörer och turister. På området finns nu en marinanläggning med 20 tal platser och flera nostalgibåtar finns liggande där. Här finns en välbesökt cafeteria, sjöbodar med museiföremål. Flera ggr per år anordnas kvalitets-hantverksmässor, skärgårdsdag firas m.m med massor av besökare. En gedigen campinganläggning har utvecklas med 120 fullbelagda campingplatser som ständigt utvecklas med ca 32000 campinggäster per år. Piteå Båtmuseum bedriver båtbyggeri och museiverksamhet i området. Hela området andas nostalgi och befäster Piteå som genuin småstad och sjöstad. Dessa verksamheter kommer att påverkas negativt av Norrbotniabanans planerade sträckning och trafikmängd.

Planerat centralt resecentrum

Här är det tänkt att ha cykelparkering för mer än 800 cyklar. Nedanstående bilder visar lite av pitebornas benägenhet att använda cykeln som transportmedel.